vervolg: Venlo-Fonds biedt ondersteuning bij de hoge energielasten vervolg: Venlo-Fonds biedt ondersteuning bij de hoge energielasten

De contouren van het Venlo-Fonds zijn vastgesteld. Hiermee biedt gemeente Venlo een breed maatregelenpakket voor de hele samenleving. Het pakket biedt ondersteuning bij de hoge energielasten waar veel gezinnen, verenigingen en andere instellingen mee te maken hebben.

1. EENLokaal had zich ingezet om de bijstandsnorm van 120% te verhogen zodat een breder groep inwoners (o.a. de werkende armen) hier gebruik van kunnen maken. We zijn dan ook enorm verheugd dat de college o.a. deze aanbeveling heeft overgenomen en de bijstandsnorm voor een aantal regelingen heeft verhoogd naar 150%. Dit zijn o.a.:

* De energietoeslag van €1.300,- die t/m 31-12-2022 aangevraagd kan worden via https://www.venlo.nl/energietoeslag

* Ook wordt de referteperiode gewijzigd zodat huishoudens waarbij het inkomen in negatieve zin gewijzigd is in de laatste maanden en een eerdere aanvraag is afgewezen omdat het inkomen toen te hoog was, opnieuw de energietoeslag kunnen aanvragen

* Studenten met een zelfstandige huurovereenkomst en eigen energiecontract mogen de energietoeslag nu ook aanvragen

* Stichting Leergeld en Jeugd- en Cultuurfonds worden verruimd van 120% naar 150% van de bijstandsnorm. Hiermee worden meer kinderen in armoede de mogelijkheid geboden om mee te doen

2. Verenigingen en maatschappelijke instellingen (denk hierbij aan sportverenigingen, gemeenschapsaccommodaties en culturele instellingen) die te maken hebben met toegenomen energiekosten, kunnen hiervoor ondersteuning ontvangen. De regeling wordt vanaf 28 oktober 2022 opengesteld.

3. Maatschappelijke instellingen die mensen in armoede hulp bieden, kunnen subsidie ontvangen als zij te maken hebben met een hogere vraag vanuit de samenleving doordat meer mensen ondersteuning nodig hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kleding- en voedselbank.

4. Alle basisscholen (incl. speciaal onderwijs) zullen op korte termijn worden voorzien van groente- en fruitleveringen. Een aantal scholen biedt momenteel al één of meerdere dagen per week schoolfruit aan.

De insteek is dat alle scholen uiteindelijk 5 dagen per week, 2 stuks groente en fruit kunnen aanbieden aan alle leerlingen. Door alle scholen hiervan te voorzien wordt direct ingezet op het welzijn van kinderen in het basisonderwijs door middel van gezonde voeding.

5. Meer scholen deel laten nemen aan Gezonde Basisschool voor de toekomst (lunch incl. beweegdeel). Binnen het GBT-aanbod wordt gezonde voeding gecombineerd met een beweegprogramma. Inzet v/d gemeente is om dit schooljaar (en eventueel volgend schooljaar) meer scholen deel te laten nemen aan de ontwikkelfase (fase 1) van GBT.

6. Er kwamen signalen binnen van leerkrachten die aangaven dat (in bepaalde wijken) broodtrommels van veel kinderen niet of nauwelijks gevuld zijn.

Om op korte termijn hier wat aan te doen gaat de gemeente, scholen in de gelegenheid stellen om lunches te kopen voor de kinderen die zonder eten naar school komen. Scholen organiseren dit zelf en de kosten hiervan kunnen gedeclareerd worden bij de gemeente.

7. De inzet op verduurzaming blijft van groot belang, omdat alleen op deze manier ook een structurele oplossing voor deze energieproblematiek kan worden gevonden.
Bij de subsidieaanvragen van de verenigingen en instellingen zal er specifiek gekeken worden naar mogelijkheden om te verduurzamen en waar nodig en mogelijk zal de gemeente hierin ondersteunen. Meer informatie kunt u hier nalezen http://www.venlo.nl/energie

8. De gemeente bekijkt op dit moment of, en zo ja welke, additionele afspraken met woningcorporaties nodig zijn om uithuiszettingen te voorkomen. Er wordt, door middel van een uitgebreide vroegsignaleringsaanpak al veel gedaan op dit gebied.

Op dit moment zijn er geen signalen dat er een stijging is van het aantal mensen dat uit huis wordt gezet. Desalniettemin wordt onderzocht of een stevigere aanpak en/of additionele afspraken met de woningcorporaties wenselijk zijn.

9. Een ander oproep van EENLokaal was om eenvoudig, laagdrempelig en middels diverse partners maar ook ondenkbare partners zoals kerken en moskeeën sneller en integraal te communiceren.

Ook heeft EENLokaal gevraagd om de toegang tot de regelingen laagdrempelig(er) te maken zodat de burger dit nog gemakkelijker op de website v/d gemeente kan vinden.

10. Let op: De uitvoering van de regelingen worden op dit moment verder vorm en inhoud gegeven. Zodra formulieren voor aanvragen beschikbaar zijn, wordt dit gemeld via de social mediakanalen van de gemeente.

Heeft u geldzorgen of schulden dan kunt u hierover meer informatie vinden op deze site https://www.venlo.nl/geldzorgen-en-schuldhulpverlening


Terug