Woordmelding RV 2019-25 Integraal veiligheidsbeleid 2019-2022
Door: Duran Yildiz Raadslid EENLokaal

Voorzitter voor ons ligt het raadsvoorstel Integraal veiligheidsbeleid 2019-2022 waarin ons wordt gevraagd het ambitiedocument ‘Wij staan voor een veilig Venlo’ vast te stellen. EENLokaal kan zich over het algemeen goed vinden in dit beleidsstuk. Wel hebben we enkele kritische kanttekeningen die we graag het college willen meegeven en met collega raadsleden van gedachte willen wisselen.
De doelstellingen die in dit document worden genoemd waarbij de rapportcijfers moeten worden opgehaald lijken ons reëel en een goede uitgangspunt waar wij ons in kunnen vinden. Ook de wijkgerichte aanpak waarbij wordt getracht maatregelen te treffen die specifiek ten goede komen aan een wijk spreekt ons erg aan.

Voorzitter over de onderwerpen waar de komende 4 jaar prioriteit aan wordt gegeven het volgende:

1. Adresgerelateerde problematiek
Bij legaal en illegaal woning verhuur heeft de komst van arbeidsmigranten grote impact op de woon- en leefomgeving. Naast de vermelde maatregelen die in dit beleidsstuk worden genoemd wordt het ook hoog tijd dat we maatregelen treffen waarmee we deze mensen op een goede manier kunnen huisvesten. In praktijk zien we dat woning/kamerverhuur voornamelijk problemen gaan opleveren indien deze via particuliere huiseigenaren gaan zoals op de Gerestraat. Bij een aantal uitzendbureaus zien we dat dit beter is geregeld. Investeren in goede huisvesting zowel voor ‘shortstay’ als ‘longstay’ zal op den duur de overlast voortvloeiende uit legaal en/of illegaal kamerverhuur verhelpen. Tot die tijd blijft het belangrijk dat we blijven handhaven en stevig doorpakken!

2. Veiligheid en zorg
Voorzitter het doet ons goed om in dit beleidsstuk te lezen dat het project ‘Veiligheid in en om scholen’ de basis vormt voor verdere samenwerking betreffende een integraal plan van aanpak met scholen, Veiligheidsregio, politie en bureau Halt. EENLokaal stelde hier al eerder mondelinge vragen over. Om te voorkomen dat dit project wederom na een tijdje verzwakt en bijvoorbeeld de scholen geen actieve bijdrage leveren, is het belangrijk dat de gemeente hier een actieve ‘kartrekkers rol’ vervult.

3. Ondermijnende criminaliteit
Voorzitter dit soort criminaliteit heeft een grote impact op het veiligheidsgevoel van onze inwoners. De aanpak die hierbij wordt geschetst lijkt ons effectief maar de grote zorgen over jongeren in sommige wijken, blijven ons grote zorgen baren.
Hierbij is er meer nodig dan signaleren en bestrijden en moet de nadruk meer liggen op voorkomende maatregelen in verschillende wijken. Anders blijven we verschuivingen van problemen in diverse wijken krijgen. Vastenavondkamp wordt nu aangepakt maar na een aantal jaren kan het zomaar ergens anders zelfde soort problemen ontstaan.
Verder is het vergroten van bewustwording en meldingsbereidheid prima maar dit kan enkel succesvol zijn als de meldingen van inwoners serieus worden genomen en ze er daadwerkelijk respons op krijgen. Investeren in voorlichtingen en communicatie lijken ons hierbij van essentieel belang.

Voorzitter verder lezen we in dit stuk dat de woningcorporaties samen met de gemeente een bijzondere plek innemen en een specifieke rol vervullen in adresgerelateerde vraagstukken rond leefbaarheid en veiligheid. Dit is prima en erg begrijpelijk! Maar helaas bereiken ons ook signalen/klachten betreffende de ‘te harde’ beleid van woningcorporaties. Vooral voor onze kwetsbare inwoners met of zonder (zorg)kinderen die uit huis worden gezet, kan dat funest zijn. Probeer dan maar eens weer aan een huis te komen! Dat valt echt niet mee voorzitter! Het risico is dat deze kwetsbare mensen die uit huis worden geplaatst verder afdwalen en als grotere ‘last’ op bordje van de gemeente komen. EENLokaal pleit dan ook dat de gemeente op dat gebied intensiever samenwerkt met de woningcorporaties en in bepaalde gevallen ze zelfs aanspreekt/dwingt om samen naar oplossingen voor deze kwetsbare mensen te zoeken.
Voorzitter tenslotte willen we dit beleidsstuk tegen het licht van ons A-dossier ‘Inclusiviteit’ houden waar wij momenteel als raad zijnde in de vorm van een werkgroep mee bezig zijn. We vinden het dan ook erg jammer dat er in dit beleidsstuk niets staat over inclusiviteitsthema’s zoals; discriminatie, acceptatie, tolerantie e.d. (Hierbij valt te denken aan: veiligheid issues vanwege seksueel geaardheid, migratie achtergrond, polarisering van de maatschappij, verkeersmaatregelen voor minder validen e.d.)
Dit zijn namelijk belangrijke thema’s die direct invloed op het welbevinden en veiligheidsgevoel van onze inwoners hebben. Wij als EENLokaal zouden het dan ook erg prettig vinden als er in de uitvoeringsplannen hier expliciet aandacht naar zou gaan.

Duran Yildiz
(Gemeenteraadslid EENLokaal)