vervolg: de maatregelen rondom COVID-19 in acht genomen? Artikel 44 vragen.
Aan: het college van B&W van de gemeente Venlo
Van: fractie EENLokaal
Betreft: vragen ex. Artikel44 reglement van orde
Venlo: 27 september 2020

Geacht college,

Onderwerp: 3 oktober

Via venlo.nieuws.nl vernamen wij het volgende:

“In Maasboulevard worden op de Duitse dag, zaterdag 3 oktober, leuke goodies uitgedeeld om zowel de trouwe bezoekers als de nieuwe Duitse bezoekers te verwelkomen. Op zaterdag 3 oktober vieren ze in Duitsland namelijk de Dag van Duitse eenheid. Speciaal voor deze gelegenheid wordt een promotieteam ingezet dat op een speciale manier leuke Maasboulevard goodies inzet. Tijdens deze activiteit worden uiteraard ook de maatregelen rondom COVID-19 in acht genomen.”

Tijdens een noodzakelijk bezoek aan Venlo centrum afgelopen woensdag viel het ons op dat bijna het gehele winkelend publiek geen mondkapje droeg en de 1,5 meter regel negeerde. Opvallend is dat bij een bezoek aan Nettetal diezelfde dag het ons opviel dat vrijwel iedereen zeer ruim om elkaar heen liep en dat in alle winkels door de bezoekers mondkapjes werden gedragen. Ogenschijnlijk is de gemeente Venlo een vrijhaven geworden voor onze zeer gewaardeerde Duitse bezoekers; hier kunnen ze onbevangen winkelen, althans dat wekt de indruk. Gegeven het feit dat grote bijeenkomsten voor onze Venlose inwoners niet doorgaan zoals de Sinterklaas- en de Sint Maartenoptocht stellen wij daarom de volgende vragen:

Vraag 1:
hebben de organisatoren van promotieactie op 3 oktober deze actie
aangemeld bij de gemeente, en zo ja zijn er afspraken gemaakt om de actie onder stringente voorwaarden te laten plaatsvinden, en zo ja wat zijn deze voorwaarden?

Vraag 2:
indien de organisatoren dit niet hebben aangemeld bij de gemeente en dus geen afspraken hebben gemaakt bent u dan van mening dat zowel de melding als de afspraken wel hadden moeten plaatsvinden?

Vraag 3:
op welke wijze gaat de gemeente erop toezien dat de 1,5 meter maatregel op 3 oktober in het centrum van Venlo wordt nageleefd?

Vraag 4:
kunt u ons uiterlijk 2 oktober aanstaande deze vragen beantwoorden?
Als afgeleide van bovenstaande vragen hebben wij nog een aantal algemene vervolgvragen over winkelend publiek in het centrum van Venlo, ons ingegeven door bezorgde reacties van inwoners uit Venlo alsmede uit bewoners uit de binnenstad in het bijzonder. Deze vragen mogen in tweede instantie ook ná 3 oktober beantwoord worden. Het gaat hier immers om vragen van structurele aard, daar waar de vragen 1 tot en met 4 over actuele zaken gaan.

Vraag 5:
is er naar uw mening voldoende en effectief toezicht op de drukte in de Venlose winkelstraten?

Vraag 6:
worden volgens u kooptoeristen in deze tijd van oplopende coronabesmettingen
voldoende geïnformeerd aan de grens door een dringend advies om zich te houden aan de 1,5 meter maatregel?

Vraag 7:
is het u bekend dat bewoners in de binnenstad de winkels in het centrum mijden omdat bezoekers veelal zonder mondkapje en zonder afstand te houden winkelen?

Vraag 8:
zijn of worden winkeliers en supermarkten door de gemeente nog voldoende gewezen op de noodzaak de maatregelen in acht te nemen?

Vraag 9:
bent u het met ons eens dat wij moeten voorkomen dat ook onze regio straks tot code oranje of erger bestempeld wordt? Zo ja, zijn aanvullende acties naar uw mening dan noodzakelijk, en zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Namens EENLokaal,
Luud Pieko,
0630828967,
l.pieko@eenlokaal.nl