Kenniscentrum lokale politieke partijen Lokaal Limburg OSF
Privacybeleid EENLokaal Contact
 
EENLokaal Nieuws
EENLokaal

Vandaag werd er bij diverse supermarkten in onze gemeente aandacht gevraagd en levensmiddelen ingezameld voor de voedselbank. Deze grote actie op initiatief van L1 zorgt ervoor dat o.a. Stichting Voedselbank Venlo de nodige voorraden kan aanvullen.Samen met heel veel verenigingen, collega partijen en andere vrijwilligers hebben wij deze actie mogen ondersteunen. Samen met de collega's van 50plus Venlo hebben we bij Trefcenter Venlo gezien hoe vrijgevig groot Venlo is.
Van Tugba Ozkaya raadslid EENLokaal

Zij heeft de bijeenkomst in Utrecht van de klankbordgroep bijgewoond.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken investeert de komende jaren in het versterken van de lokale democratie en het lokaal bestuur. Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voert ProDemos een verkenning uit naar de ondersteuningsbehoefte van lokale politieke partijen.

Begin februari komt er een website beschikbaar genaamd Kenniscentrum lokale politieke partijen.
Begrotingsbehandeling november 2018

Afgelopen begroting stond in Venlo in het teken van onrust over de bezuinigingen op sport en cultuur. Ook
EENLokaal kreeg reacties vanuit de gemeenschap. Terecht, en wij danken daar iedereen voor. Naar deze inbreng hebben wij natuurlijk goed geluisterd. Onze fractievoorzitter Luud Pieko heeft namens EENLokaal in de gemeenteraad het woord gevoerd over dit onderwerp.

De 21,7 miljoen euro die Venlo eenmalig uit de stroppenport gekregen heeft, is zeer welkom. Het is geen extra geschenk van de overheid, maar een onderkenning dat Venlo de afgelopen jaren te weinig geld heeft gekregen voor de uitvoering van de (jeugd)zorg en participatie. Dat geld werd eerder wel onttrokken aan de algemene reserve en moet ook weer terug in die pot. Dat is ook zo afgesproken, ook met de provincie, die Venlo ondersteunt. Ons college houdt verder een aantal risicoprojecten tegen het licht. Twee grote projecten zijn er al geschrapt.

Fractievoorzitter Luud Pieko: “we willen het verenigingsleven, sport en cultuur niet in de kou laten staan. Omdat het extra geld iets meer lucht geeft, hebben we andere meevallers gebruikt om alvast voor 2019 een aantal bezuinigingen terug te draaien. Waar wij beslist niet aan wilden komen - in tegenstelling tot een aantal andere fracties - zijn de armoedegelden!” Ook dat is dus niet gebeurd.  Luud: “Het teruggegeven geld geeft ook de rust en de ruimte om het subsidiebeleid in de breedste zin te herijken, opnieuw te bestuderen. En het geeft de tijd om voor lange termijnoplossingen te gaan kijken in de richting van de kadernota in het late voorjaar en hiermee aan de slag te gaan. De financiële situatie blijft de komende paar jaar zodanig dat we extra goed moeten blijven nadenken over waaraan we het geld uitgeven”. Bezuinigingen die niet doorgaan zijn wijkgericht werken, armoedebeleid, sporttarieven, service op groen en civiel, kunstencentrum, culturele projecten en activiteiten.

Programmabegroting 2019-2022

 
EENLokaal (raads)leden doen mee aan Provinciale Verkiezingen voor LOKAAL-LIMBURG!

Lees meer.....
Minima / Mantelzorgpas

Wat zou het fijn zijn als mensen in armoede of mantelzorgers uit de gemeente Venlo niets steeds weer opnieuw hun verhaal moeten vertellen en niet steeds opnieuw formulieren moeten invullen. Deze verzuchting hoorde raadslid Marjan Schuman meerdere keren van hulpverleners en cliënten. Het idee van een pasje,  waardoor mensen gemakkelijker en sneller van voorzieningen gebruik kunnen maken, was er al bij velen.
Daarom stelde zij een motie op samen met raadslid Erik Manders waarop een toezegging van de wethouder volgde om een onderzoek te doen.
Eind 2018 was het zover: het minima/mantelzorgpasje werd aanbesteed.
Marjan Schuman wil betrokken wethouders, ambtenaren, vrijwilligers en professionals danken.
Het heeft haar veel voldoening gegeven dat dit initiatief tijdens haar raadsperiode concreet is opgevolgd. Zij kijkt uit naar het uitkomen van het pasje.
College Venlo wil samen met provincie fietsverlichting Belfeld-Reuver helpen realiseren

EENLokaal pleit al jaren voor het afmaken van de fietspadverlichting van het traject Rijksweg Belfeld-Reuver. Onlangs heeft ons raadslid Leon van den Beucken daar weer vragen over gesteld. Wij hebben gemerkt dat hier in Belfeld, maar ook met name in Reuver, veel behoefte aan is. De verlichting zou een logische stap zijn lijn van andere verlichte trajecten van de Rijksweg. Zoals Venlo-Velden en Reuver-Swalmen. Ongeveer 1200 meter is nu nog de zwakke schakel in een verder verlicht traject.

Voor de snelfietsroute Belfeld-Reuver is geld gereserveerd, bij zowel gemeente als provincie. De snelfietsroute is een nieuw en verbeterd fietspad. Wij willen werk-met-werk maken: de fietsverlichting moet meteen meegenomen worden. EENLokaal vindt dat zelfs een randvoorwaarde om de snelfietsroute aan te leggen!

Het college antwoordt positief op de artikel 44 vragen van Leon van den Beucken. Men is met EENLokaal van mening dat dit stuk verlicht moet worden en ook dat dit ook het juiste moment is. Immers dit kan samenvallen met de geplande aanleg van een nieuwe snelfietsroute en er is zogezegd geld gereserveerd. Het college geeft aan de fietsverlichting mee te nemen in de scope van het project Fietsen langs de Maas. Verder geeft het college aan dat ze de verlichting ook als een randvoorwaarde wil meenemen in de gesprekken met de provincie.

Duidelijke taal. Daar houden we van. We zijn blij met deze beantwoording, het is in ieder geval een goede stap in de juiste richting. Afwachten nu.