EENLokaal Nieuws
Vrijdag 9 november 2018. De Begroting 2019-2022

Het college heeft een begroting opgesteld voor de jaren 2019-2022. Zie de volgende link: De Begroting

Hier kun je lezen waaraan we de ruim 417 miljoen per jaar aan gaan uitgeven. Maar ook waar de komende
jaren bezuinigd gaat worden. En dat is fors. Alle lagen van de samenleving gaan de bezuinigingen merken.
Verenigingen, kunst en sport krijgen minder subsidies. Bedrijven gaan meer betalen voor de onroerend
zaak belasting (OZB). De verlaging van 10% voor de hondenbelasting wordt in 2019 niet uitgevoerd maar
schuift een jaar door. Dus in plaats van 10% per jaar voor 2018, 19, 20 en 21 wordt het 2018, 20, 21 en 22.
Deze strenge begroting heeft er toe geleid dat de Provincie tevreden is en Venlo financieel gaat
ondersteunen.

Maar voor EENLokaal is het, samen met de coalitiepartners, moeilijk te verkopen aan de burgers dat bij een
eenmalige uitkering vanuit Den Haag voor het Sociaal Domein van 21,7 miljoen er toch zo heftig bezuinigd
moet worden. Om deze reden hebben we samen met onze coalitiepartners PvdA, SP, GroenLinks en
50PLUS een amendement ingediend om in ieder geval belangrijke bezuinigingen voor 2019 te repareren.
Dit zijn ze:

Kunstencentrum: € 111.000,-
Wijkgericht Werken: € 100.000,-
Reductie uitgaven minima-/armoedebeleid: € 100.000,-
Sporttarieven: € 100.000,-
Service Groen en Civiel: € 150.000,-
Duitslandagenda: € 20.000
Project Fietsen langs de Maas: € 17.000,-
Culturele activiteiten en Projecten: € 30.000,-

Het amendement komt in stemming en wordt aangenomen. De bezuinigingen 2019 worden teruggedraaid.

Zie ook onze inbreng in de Raad:

Een nieuw college heeft zijn intrek genomen in het Huis van Venlo, het Stadskantoor. Als tijdelijke nieuwe
bewoner inspecteer je wat er zoal moet gebeuren; hoe zien de vloeren en muren er uit, hoe is het gesteld
met de tuin, de kelder en het dak? Werkt de centrale verwarming nog goed en wat moet er opgeknapt,
geverfd en opnieuw behangen worden? Zijn er nog ergens zaken verborgen die gerepareerd kunnen
worden? Vervolgens bepaal je wat direct aangepakt wordt en wat kan wachten. Nog even sparen om later
de andere zaken nog beter aan te pakken in plaats van nu half werk te leveren wat je later weer meer gaat
kosten. Je stelt een voorlopige begroting op en gaat aan de slag…

“Het gaat pijn doen”. Het is duidelijk dat de huidige financiële situatie van de gemeente Venlo vraagt om een
drastisch ingrijpen. Nu de “pijn” pakken en niet de problemen doorschuiven geeft blijk van gezond verstand
en een groot gevoel van verantwoordelijkheid. Nu de verantwoordelijkheid nemen en “door de zure appel
heen bijten” betekent dat de toekomst er minder somber of iets rooskleuriger uit zal zien.
Dat is een verantwoordelijkheid die we moeten nemen, met z’n allen.

Maar niet alleen pijnlijk; de Provincie sprak al van een “moedige” begroting. Maastricht heeft besloten Venlo
financieel bij te staan. Met de spreekwoordelijke financiële “rug tegen de muur” krijgen we steun in de rug
die we juist nú goed kunnen gebruiken. Risico’s worden verminderd en projecten als het Kazerneterrein,
Q4, Museumkwartier en Vierpaardjes worden de komende maanden doorgelicht.
Meer Maas Meer Venlo gaat in zijn huidige vorm niet door en wordt in delen uitgevoerd met overzienbare
risico’s. Voorrang krijgt de uitbreiding van de containeroverslag. Voorwaarde van de Provincie is dat de
begroting zoals deze nu voorligt “in beton gegoten” is en blijft. Verschuivingen of aanpassingen binnen deze
begroting zijn niet mogelijk.

Een duivels dilemma voor een Gemeenteraad.

Deze begroting raakt alle lagen van onze samenleving. De o zo noodzakelijke versterking van de Algemene
Middelen gaat vooral ten koste van sport en cultuurbeleving, maar ook ten koste van Fietsen langs de
Maas, de hondenbelasting en het zwemmen. EENLokaal is daarom medeondertekenaar van de motie over
het zwembad in Blerick waarin opgeroepen wordt om te onderzoeken wat de mogelijkheden voor een
zwembad in Venlo. EENLokaal staat voor een prettige en aangename woonomgeving in alle wijken, dorpen
en kernen van onze stad waar de burger naar hartenlust kan sporten en cultuur opsnuiven.

Er zijn van die momenten dat je plotseling de zon door het grauwe wolkendek ziet doorbreken. Het is dan
nog niet de spreekwoordelijke pot met goud aan het eind van de regenboog maar de 21,7 miljoen van de
stroppenpot is een eerste stap. 21,7 Miljoen ter compensatie van het leed dat de gemeente Venlo mede is
aangedaan door een verkeerde inschatting bij de toekenning van het budget voor de transitie in het Sociaal
Domein. Eindelijk is gehoor gegeven aan de jarenlange oproep van ons om vanuit Den Haag bij te dragen
aan dit ontstane tekort.

De afspraak in deze programmabegroting is dat alle meevallers doorvloeien naar de Algemene middelen
om onze financiële positie te verbeteren. Dit is verstandig maar tegelijkertijd onverteerbaar voor onze
inwoners. EENLokaal overweegt om samen met zoveel mogelijk fracties een amendement in te dienen.
Wij begrijpen dat de randvoorwaarde van de Provincie betekent dat 21,7 miljoen wordt ingebracht in de
algemene reserve. Hierdoor ontstaat een iets groter spaarpot die ons kan behoeden voor toekomstige
risico’s. Hierdoor kunnen middelen die nu als buffer voor risico’s in de begroting zijn opgenomen ingezet
worden als reparatie voor een aantal posten. De vraag aan het college is nu of de buffer die ontstaan is
door de septembercirculaire kan worden ingezet om de bezuinigingen in 2019 voor de eerder genoemde
posten te repareren. Afhankelijk van de aard van het antwoord van het college zullen wij aanstaande vrijdag
een amendement indienen. Deze aanpassing zal er voor zorgen dat onze inwoners de dingen in 2019
kunnen blijven doen die ze deden. Deze posten dragen bij aan een aangenaam leefklimaat in Venlo en
dragen dan ook bij aan een goed sociaal klimaat; als zodanig is het een steuntje in de rug van het Sociaal
Domein. Het doet ons deugd dat deze aanpassingen overeenkomsten vertonen met het door de oppositie
ingediende amendement “alternatieve begroting”.

Bij de komende Kadernota zullen we daar dan onze verdere kader stellende en richtinggevende rol pakken.
Met deze aanpassingen is EENLokaal van mening dat recht gedaan wordt aan de uitgangspunten van het
coalitieakkoord en aan de strenge begrotingsdiscipline die wij onszelf opleggen.

Met dank aan onze ambtenaren en het college.