EENLokaal Privacy beleid

Privacy beleid
Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die EENLokaal verwerkt van haar leden.
Indien je lid wordt van Eenlokaal of om een andere reden persoonsgegevens aan EENLokaal verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke:
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Secretariaat EENLokaal,
Krekelveldstraat 3,
5912 GA Venlo,
KvK 68961103.
De functionarisleden zijn bereikbaar via secretariaat@eenlokaal.nl

2. Welke gegevens verwerkt EENLokaal en voor welk doel:
2.1. In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
2.1.1. voor- en achternaam, geboortedatum, emailadres en eventueel foto
2.1.2. adresgegevens eventueel postadres
2.1.3. telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
2.1.4. Lidmaatschap gegevens (zoals gegevens betreffende functies binnen EENLokaal,
aandachtsgebieden en het lidnummer).
2.2. EENLokaal verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
2.2.1. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over
het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden, voor de verstrekking
van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie
2.2.2. je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van EENLokaal;
2.2.3. je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijv. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
2.2.4. je emailadres wordt gebruikt voor de digitale communicatie, waaronder nieuwsbrieven
2.3. Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Eenlokaal en je te informeren over de ontwikkelingen van EENLokaal E-mail berichtgeving EENLokaal gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van EENLlokaal. Afmelding voor deze
mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen:
EENLokaal verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Enkel voor wettelijke doeleinden moeten bepaalde persoonsgegevens (zoals uw naam en adres) verplicht tien jaar worden bewaard. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers:
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft EENLokaal passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten:
5.1. Via de ledenadministratie van EENLokaal kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. EENLokaal zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3. Indien je klachten hebt over de wijze waarop EENLokaal je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie secretariaat@eenlokaal.nl.

6. Wijzigingen:
Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacy beleid te bekijken.


Copyright © 2017 EENLokaal. All rights reserved